Tutorial Lab Schedule

Effective 11 September 2018

Physics 105/121 Tutorial Lab Schedule

Time/Day Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
10 AM Cass 121
Eberhard 121
Canlas 121
Jardine 121
Cass 121
Hart 121
Slater 121
Barnes 121
Canlas 121
Green 121
Hart 121
Kittiyopas 121
Slater 121
Kittiyopas 121
Tainter 121
Thomas 121
11 AM Barnes 121
Cass 121
Coons 121
Eberhard 121
Devotional Barnes 121
Cass 121
Hart 121
Slater 121
Barnes 121
Clark 105
Green 121
Cass 121
Hart 121
Kittiyopas 121
Penner 121
Jardine 121
Tainter 121
Thomas 121
Noon Barnes 121
Cass 121
Coons 121
Eberhard 121
Hart 121
Jardine 121
McLane 121
Sharma 121
Barnes 121
Cass 121
Eberhard 121
Hart 121
Clark 105
McLane 121
Green 121
Cass 121
Davidson 121
Eberhard 121
Penner 121
Jardine 121
Tainter 121
1 PM Canlas 121
Dodge 105
Fletcher 121
Vogel 121
McLane 121
Tainter 121
Sharma 121
Canlas 121
Petersen 121
Vogel 121
Sharma 121
McLane 121
Sharma 121
 
Vogel 121
Carranza 121
Penner 121
Jardine 121
Tainter 121
2 PM Canlas 121
Petersen 121
Vogel 121
Ward 121
Barnes 121
Tainter 121
Sharma 121
Canlas 121
Petersen 121
Vogel 121
Sharma 121
Mecham 121
Tainter 121
Sharma 121
Green 121
Thomas 121
Vogel 121
Ward 121
Mecham 121
Jardine 121
McLane 121
3 PM Canlas 121
Cass 121
Fletcher 121
Tainter 121
Vogel 121
Ward 121
Barnes 121
Tainter 121
Sharma 121
Mecham 121
Canlas 121
Hart 121
McLane 121
Tainter 121
Vogel 121
Penner 121
Mecham 121
Sharma 121
Barnes 121
Tainter 121
Sharma 121
Coons 121
Fletcher 121
Tainter 121
Mecham 121
Slater 121
McLane 121
4 PM Dodge 105
Petersen 121
Ward 121
Tainter 121
Penner 121
Barnes 121
Jardine 121
McLane 121
Mecham 121
Hart 121
Penner 121
Kittiyopas 121
McLane 121
Tainter 121
Vogel 121
Mecham 121
Slater 121
Barnes 121
Jardine 121
Thomas 121
Canlas 121
Canlas 121
Coons 121
Eberhard 121
Kittiyopas 121
Tainter 121
Jardine 121
Mecham 121
Slater 121
 
5 PM Clark 105
Dodge 105
Petersen 121
Ward 121
Penner 121
Jardine 121
McLane 121
Petersen 121
Canlas 121
Penner 121
Eberhard 121
Jardine 121
Kittiyopas 121
Tainter 121
Slater 121
Coons 121
Tainter 121
Thomas 121
Eberhard 121
Jardine 121
Kittiyopas 121
Thomas 121
Tainter 121
Slater 121
Romero 121
 
6 PM Clark 105
Dodge 105
Petersen 121
Canlas 121
Penner 121
Petersen 121
Canlas 121
Clark 105
Eberhard 121
Jardine 121
Tainter 121
Romero 121
Slater 121
Tainter 121
Coons 121
Green 121
Petersen 121
Davidson 121
Fletcher 121
Jardine 121
McLane 121
Thomas 121
Romero 121
 
7 PM   Canlas 121
Thomas 121
Penner 121
Canlas 121
Romero 121
Clark 105
Davidson 121
Fletcher 121
Thomas 121
Green 121
Petersen 121
Slater 121
Davidson 121
Dodge 105
Fletcher 121
McLane 121
Thomas 121
Penner 121
Romero 121
 
8 PM   Thomas 121
Mecham 121
Clark 105
Romero 121
Davidson 121
Fletcher 121
McLane 121
Thomas 121
Slater 121
McLane 121
Green 121
Slater 121
Davidson 121
Dodge 105
Fletcher 121
McLane 121
Thomas 121
Penner 121
 
9 PM   Mecham 121 Clark 105
Davidson 121
McLane 121
Thomas 121
Slater 121
McLane 121
Green 121
Davidson 121
Dodge 105
Fletcher 121
McLane 121
Penner 121
 

 

Physics 106/123/220 Tutorial Lab Schedule

Time/Day Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
10 AM Greenwell 106
Johnson 106
Kuhn 220
Finch 106
Walker 106
Greenwell 106 
Walker 106
  Atkinson 220
Greenwell 106
Walker 106
Christian 123
Finch 106
Johnson 106
11 AM Greenwell 106
Anderson 123
Allen 106
Devotional Greenwell 106
Petersen 106
Walker 106
Tree 123
Tree 123 Atkinson 220
Greenwell 106
Walker 106
Kuhn 220
Tree 123
Finch 106
Johnson 106
Noon Anderson 123
Glenn 123 
Payne 123
Allen 106
Hoggan 220
Walker 106
Tree 123
Greenwell 106
Kuhn 220
Tree 123
Finch 106
1 PM Wride 220
Payne 123
  Wride 220
Petersen 106
  Finch 106
Petersen 106

2 PM Anderson 123
Johnson 106
Tree 123
Wride 220
Petersen 106
Greenwell 106
Sitze 106
Allen 106
Anderson 123
Tree 123
Atkinson 220
Greenwell 106
Petersen 106
Kuhn 220
Christian 123
 
3 PM Anderson 123
Atkinson 220
Hoggan 220
Petersen 106
Sitze 106
Finch 106
Greenwell 106
Kuhn 220
Sitze 106
Allen 106
Allen 106
Anderson 123
Glenn 123
Sitze 106
 
Greenwell 106
Kuhn 220
Greenwell 106
Kuhn 220
 
4 PM Atkinson 220
Finch 106 
Hoggan 220
Christian 123
Gardner 106
Sitze 106
Finch 106
Glenn 123
Kuhn 220
Tree 123
Allen 106
Young 106
Finch 106
Glenn 123
 
Sitze 106
Atkinson 220
Glenn 123
Kuhn 220
Finch 106
Hoggan 220
Payne 123
Tree 123
Young 106
 
5 PM Finch 106
Greenwell 106
Payne 123
Sitze 106
Christian 123
Gardner 106
Atkinson 220
Atkinson 220
Glenn 123
Tree 123
Finch 106
Johnson 106
Gardner 106
Young 106
Finch 106
Greenwell 106
Hoggan 220
Atkinson 220
Tree 123
Anderson 123
Glenn 123
Hoggan 220
Finch 106
Hoggan 220
Payne 123
Tree 123
Young 105
Atkinson 220
 
6 PM Greenwell 106
Payne 123
Sitze 106
Tree 123
Gardner 106
Atkinson 220
Atkinson 220
Hoggan 220
Payne 123
Finch 106
Gardner 106
Young 106
Greenwell 106
Hoggan 220
Christian 123
Atkinson 220
Tree 123
Anderson 123
Atkinson 220
Hoggan 220
Payne 123
Tree 123
Young 106
Atkinson 220
 
7 PM   Atkinson 220
Hoggan 220
Payne 123
Johnson 106
Gardner 106
Johnson 106
Allen 106
Hoggan 220
Payne 123
Tree 123
Atkinson 220
Petersen 106
Payne 123
Atkinson 220
 
8 PM   Glenn 123
Hoggan 220
Walker 106
Gardner 106
Johnson 106
Allen 106
Payne 123
Kuhn 220
Allen 106
Petersen 106
Christian 123
Hoggan 220
 
9 PM   Glenn 123
Walker 106
Gardner 106
Johnson 106
Payne 123
Kuhn 220
Allen 106 Christian 123
Hoggan 220